Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Mijn Bestemming Peru
Spaanse lessen, Tours, Vrijwilligerswerk & Stages

Wanneer de deelnemer zich aanmeldt bij Mijn Bestemming Peru geldt er een overeenkomst tussen Mijn Bestemming Peru en de deelnemer en gelden vanaf dat moment de hier beschreven voorwaarden.

1. Aanmeldingen
1.1 Na het invullen van het aanmeldingsformulier is de deelnemer verplicht om de programmakosten van het geboekte programma en de eventuele geboekte tours en vliegtickets te betalen.
1.2 Nadat Mijn Bestemming Peru het aanmeldingsformulier heeft ontvangen, ontvangt de deelnemer een factuur waarin de wijze van betaling en de uiterste betalingstermijn vermeld staan.
1.3 Het accepteren van de aanmelding door Mijn Bestemming Peru geeft niet automatisch recht op plaatsing in het gewenste programma. Indien er kort tevoren geboekt wordt en plaatsing is niet meer mogelijk, dan worden de programmakosten gerestitueerd.

2. Betalingsvoorwaarden
De betaling dient 8 weken voor vertrek voldaan te zijn. Na boeking geldt er een aanbetalingsbedrag t.w.v. 25% van de reissom*. Indien de deelnemer binnen 8 weken na aanmelding wil vertrekken, dient de gehele betaling binnen 2 weken te zijn voldaan. De deelnemer is verplicht om de reissom te voldoen voor de aangegeven betalingstermijnen op de factuur.
*: met uitzondering van vluchten, hiervoor gelden andere voorwaarden die bij boeking van vliegtickets vermeld worden.

3. Rechten deelnemer
Elke deelnemer ontvangt telefoonnummers van de contactpersoon in Peru die hulp kan bieden gedurende het verblijf. Ook ontvangen de deelnemers een pakket met informatie over het project, de Spaanse school, het gastgezin en-of appartement en over Cusco.

4. Verplichtingen deelnemer
Iedere deelnemer dient zowel lichamelijk als geestelijk gezond te zijn en bij aanmelding aan te geven als de deelnemer bepaalde lichamelijke beperkingen, dan wel psychische problemen heeft. Wanneer een deelnemer noodzakelijke informatie betreffende de gezondheidstoestand verzuimt te vermelden, is de deelnemer zelf aansprakelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit het niet mogen/kunnen deelnemen aan een programma.

5. Prijsbepaling
5.1 Mijn Bestemming Peru behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen door koersstijgingen, overmacht of andere onvoorziene omstandigheden.
5.2 De vermelde programma kosten zijn per persoon en exclusief verzekeringen en vliegtickets.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Mijn Bestemming Peru kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, vertraging, verlies of verwonding gedurende de door Mijn Bestemming Peru georganiseerde reis, accommodatie, werk of verblijf in het buitenland, of de gevolgen hiervan op de uitoefening van een beroep.
6.2 Indien de deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig geldig (reizigers) document ofwel bewijzen van inentingen/vaccinaties, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.
6.3 De aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor schade waartegen de deelnemer is verzekerd door middel van een reis- en/of annuleringskostenverzekering of een ziektekostenverzekering.
6.4 Mijn Bestemming Peru staat uitgebreid stil bij de veiligheid van de reizen, verblijfplaatsen en activiteiten. Ondanks het zorgvuldig en kundig handelen van onze medewerkers bestaat er altijd een risico op voorvallen. Daarom dient de deelnemer te alle tijden aan de eigen veiligheid te denken en verantwoord te handelen. De deelnemer dient de risico´s die behoren bij het reizen in het buitenland zelf te dragen.

7. Overmacht
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan lokale onrusten, oorlog, stremming in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming en in het geval dat Mijn Bestemming Peru door haar partnerorganisaties, ongeacht de reden daartoe, het geboekte programma niet kan organiseren waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Mijn Bestemming Peru niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst per aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder verplichting tot algehele schadevergoeding.

8. Uitstel van een programma
De deelnemer kan het geboekte programma tot maximaal 6 maanden na de opgegeven vertrekdatum uitstellen, met het risico dat het programma aangepast moet worden. Indien de deelnemer het programma langer dan 6 maanden wil uitstellen, dient de deelnemer het progamma te annuleren, waarbij de annuleringsvoorwaarden van kracht zullen gaan. De deelnemer kan het programma tot 2 weken voor gepland vertrek uitstellen, ook daarna dient de deelnemer het programma te annuleren, waarbij de annuleringsvoorwaarden van kracht zullen gaan.

9. Annulering en annuleringsvoorwaarden
In geval van annulering door de deelnemer, gelden de volgende regels:
9.1 Annulering dient met vermelding van reden schriftelijk te geschieden.
9.2 Bij annulering na aanmelding, maar vóór de ontvangst van het informatiepakket en de reispapieren bedragen de annuleringskosten € 100.
9.3 Bij annulering na aanmelding en ontvangst van informatiepakket tot 2 weken vóór vertrek bedragen de annuleringskosten 50% van de programmakosten
9.4 Bij annulering tussen 2 weken vóór vertrek tot op de dag van vertrek, bedragen de annuleringskosten 100%
9.5 Wanneer er bij een programma sprake is van een additioneel door Mijn Bestemming Peru geboekte vlucht, dan zijn de dan geldende voorwaarden van het ticket van toepassing.
9.6 Tours en treks kunnen niet worden geannuleerd.

10. Verzekeringen
10.1 Met het afsluiten van een annuleringsverzekering kunnen de kosten die gepaard gaan met een annulering afgedekt worden, mits de opgegeven reden van annulering aan de voorwaarden van deze verzekering voldoet.
10.2 Een reisverzekering is verplicht voor alle deelnemers. Je kunt een reisverzekering en/of een annuleringsverzekering afsluiten via Mijn Bestemming Peru of zelf een reisverzekering en/of een annuleringsverzekering afsluiten.

11. Wijziging gastgezin / werkplek, gedragsregels en afbreking programma
11.1 Bij onverhoopte moeilijkheden tussen de deelnemer en gastgezin of werkgever doet Mijn Bestemming Peru haar uiterste best een ander adres voor de deelnemer te vinden. Wij kunnen echter geen mogelijkheden tot wijziging garanderen.
11.2 Indien de deelnemer zich niet houdt aan de vooraf kenbaar gemaakte regels, normen en/of richtlijnen geldend voor deelname aan een programma van Mijn Bestemming Peru, dan behoudt Mijn Bestemming Peru het recht om deelname aan het programma te beëindigen zonder enige kosten te restitueren
11.3 Indien een deelnemer zijn/haar reis en/of programma wil afbreken na aankomst in Peru, dan kan Mijn Bestemming Peru geen restitutie geven over het gemiste onderdeel van het programma
11.4 In het geval er een talencursus is geboekt, vervallen de lesdagen op (nationale) feestdagen die officieel gelden in het land van bestemming. Deze lesdagen kunnen niet ingehaald worden.